• Terminarz rekrutacji

    •  

     Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2023/2024
     w Liceum Ogólnokształcącym

     im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie

     (na podstawie zarządzenia MKO nr 8 z dnia 30 stycznia 2023 r.)

      


     Rekrutacja zasadnicza

      

      

     1. Od 15 maja 2023 r. od godz. 8.00  do 19 czerwca 2023 r. do godz. 15.00  kandydaci do klasy pierwszej składają wnioski (w tym zmiana wniosku), oraz podanie o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
     2. od 23 czerwca 2023 r. do 12 lipca 2023 r. do godz. 15.00 uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.
     3. do 12 lipca  2023 r. weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisję rekrutacyjną, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy prawo oświatowe
     4. 21 lipca 2023 r. podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia;
     5. od 21 lipca 2023 r.  do 26  lipca 2023 r. do godz. 15.00 potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia  oryginałów dokumentów;
     6. 27 lipca 2023 r. do godz. 14.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.                                                                                                                                

     Rekrutacja  uzupełniająca

     1. od 31 lipca 2023 r.  do 2 sierpnia 2023 r. do godz. 15.00 składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
     2. do 3 sierpnia 2023 r. weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisję rekrutacyjną w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy prawo oświatowe;
     3. 9 sierpnia 2023 r. podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz  informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia;
     4. od 9 sierpnia 2023 r. do 10 sierpnia 2023 r. do godz. 15.00 potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia  oryginałów dokumentów;
     5. 11 sierpnia 2023 r. do godz. 14.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.