• Terminarz spotkań z rodzicami

    • Rok szkolny 2022/2023

    • TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI 

     w roku szkolnym 2022/2023

      07.09.2022 r. godz. 16.00

     - spotkanie ogólne dyrekcji szkoły z rodzicami uczniów klas pierwszych, analiza rekrutacji, funkcjonowanie szkoły, egzamin maturalny, bhp na terenie szkoły, oferta zajęć pozalekcyjnych ( od klasy drugiej do dyspozycji dyrektora szkoły - liceum czteroletnie), Statut Szkoły ( WSO, PSO ), Program wychowawczo - profilaktyczny, Plan pracy szkoły, Program poprawy frekwencji, ramowe plany nauczania, podstawa kształcenia ogólnego, wykaz imprez i uroczystości szkolnych, zwolnienia ucznia z wychowania fizycznego, zapoznanie z propozycją kalendarza na rok szkolny 2022/2023, dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych,

     - spotkania rodziców z wychowawcami klas, tematyka godzin do dyspozycji wychowawcy, wybór trójki klasowej, wybór przedstawiciela rad oddziałowych do Rady Rodziców,

     - anonimowa skrzynka na sygnały ( przy głównym wejściu do szkoły )

      08.09.2022 r. godz. 16.00

     - spotkanie ogólne dyrekcji szkoły z rodzicami uczniów klas czwartych. klasyfikacja, promocja i frekwencja za rok szkolny 2021/2022, egzamin maturalny 2023 - zasady , procedury organizowania i przeprowadzania, Statut Szkoły, Program wychowawczo - profilaktyczny, Plan pracy szkoły, Program poprawy frekwencji, ramowe plany nauczania, podstawa kształcenia ogólnego, wykaz imprez i uroczystości szkolnych, zwolnienia ucznia z wychowania fizycznego,

     - spotkania rodziców z wychowawcami klas, tematyka godzin do dyspozycji wychowawcy,

      15.11.2022 r. godz. 16.00

     - śródroczne spotkanie wychowawców i nauczycieli z rodzicami uczniów klas pierwszych, drugich, trzecich i czwartych, wyniki nauczania i frekwencja na zajęciach lekcyjnych,

     18.01.2023 r. godz. 16.00

     - półroczne spotkanie wychowawców i nauczycieli z rodzicami uczniów klas pierwszych, drugich, trzecich i czwartych, wyniki nauczania i frekwencja na zajęciach lekcyjnych, egzamin maturalny, 

      23.03.2023 r.

     - spotkanie indywidualne wychowawców i nauczycieli z rodzicami uczniów klas czwartych, wyniki nauczania i frekwencja na zajęciach lekcyjnych, egzamin maturalny, 

     22.05.2023 r. 

     - spotkanie indywidualne wychowawców i nauczycieli z rodzicami uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich, wyniki nauczania i frekwencja na zajęciach lekcyjnych.