• Deklaracja dostępności

    • Deklaracja dostępności

     Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie

      

     Wstęp

      

     Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szkoły http://www.lozuromin.edupage.org

      

     Data publikacji strony internetowej: 31-03-2022

      

     Data ostatniej istotnej aktualizacji: 31-03-2022

      

     Status pod względem zgodności z ustawą

      

     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

      

     • niektóre  zamieszczone  informacje  w  formie  załączników  są  w  postaci  skanów,

     co wynika z charakteru informacji, jaki jest niezbędny do ich opublikowania.

      

     filmów na stronie pojawia się kilka, najczęściej w postaci banerów, nie posiadają napisów dla osób niesłyszących;

     • zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych ze względu na to, że na stronie jest zamieszczana bardzo duża liczba zdjęć;
     • odnośniki otwierają się w nowych oknach.
     • wynika z charakteru informacji, jaki jest niezbędny do ich opublikowania;
     • niektóre multimedia zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

      

     Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

      

     Data sporządzenia deklaracji

      

     Oświadczenie sporządzono dnia 31 marca 2022 roku

      

     W    Liceum    Ogólnokształcącym    im.    Marii    Dąbrowskiej    w    Żurominie      dla    strony

      

     http://www.lozuromin.edupage.org przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych.

      

     Strona była budowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

      

     Szkoła będzie na bieżąco usuwać stwierdzone niedogodności na stronie internetowej

      

     Ułatwienia na stronie http://www.lozuromin.edupage.org

     • podkreślenie oraz podświetlenie linków, 
     • nawigacja klawiaturą,
     • czytnik ekranu,
     • kursor,
     • struktura strony.
     • możliwość zmniejszania lub zwiększania rozmiaru tekstu
     • mapa strony
     • focus wokół elementów nawigacyjnych
     • opcja wysokiego kontrastu

      

     Informacje zwrotne i dane kontaktowe

      

     Osoby do kontaktu w sprawie dostępności:

     mgr Wojciech  Kawczyński

      

     e-mail:  lozuromin@zuromin-powiat.home.pl lub wkawczyński@poczta.wp.pl

      

     mgr Maria Gierszyńska

     email: lozuromin@zuromin-powiat.home.pl

      

     tel./fax: 23 6572219 (sekretariat szkoły)

      

     Informacje na temat procedury

      

     Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

      

     Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

      

     Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

      

     Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

      

     Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

      

     • organ nadzorujący: Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie

      

     • adres: Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie, 09-300 Żuromin, ul. Wyzwolenia 61

      

      

      

      

      

     Dostępność architektoniczna

      

     Do budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie prowadzą:

      

     • główne wejście do szkoły od ul. Wyzwolenia 61 - do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych, znajdujący się przy schodach, a drzwi umożliwiają wejście bądź wjechanie wózkiem inwalidzkim. Przy tym wejściu znajduje się parking z wyznaczonym miejscem dla niepełnosprawnych.

      

     • wejście do szkoły od ul. Zamojskiego, które nie jest dostępne dla osób
     • wejście do szkoły przy Hali Sportowej od ul. Wyzwolenia

      

     Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze.

      

     W budynku szkoły nie ma platform i windpozwalających na przemieszczanie się na wyższe piętra oraz toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

      

     Do Hali Sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie prowadzą:

      

     • wejście główne na Halę Sportową od ul. Wyzwolenia – wejście umożliwia dostęp do płyty głównej, boisk do squoasha, siłowni, oraz toalet (toaleta przy holu głównym, szatnia dla osób niepełnosprawnych- łazienki, prysznice ). W budynku znajdują się dwie windy, które umożliwiają dostęp do widowni płyty głównej ( oddzielny balkon dla wózków osób niepełnosprawnych ) oraz obserwacji zawodów na boiskach do squoasha.

      

     • jedno z dwóch wejść od ul. Zamojskiego umożliwia również osobom niepełnosprawnym dostęp do w/w pomieszczeń

      

     Na parkingu wyznaczone jest miejsce dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

      

     Do budynków szkoły i Hali można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru.

      

     Budynki szkoły nie są dostosowane do potrzeb osób niewidomych.

      

     W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

      

     W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.